NAJMS 2014, 7 (2)

April, 2014
Volume: 7    Issue: 2

View issue as eBook

Original Articles
Richard E. Frye, MD, PhD; Jeffrey M Sequeira, MS; Edward Quadros, PhD; Daniel A. Rossignol, MD
Qi Zhang, PhD; Rajan Lamichhane, PhD
Zhe Xu, MD, PhD; En-qiang Qin, MD; Min Zhao, MS; Wei-ming Nie, MS; Zhi-ping Zhou, MS; Bo Tu, MS; Wei-wei Chen, PhD; Dan Wu, BS; Fei Wang, MS; Jin Li, MS
Frank Chen, MD, PhD, MBA; David Hicks, MD; Maria Nava, MD; Richard Cheney, MD
Xiu-Qiao Zhang, PhD; Jia-Chun Chen, PhD; Feng-Jiao Huang, MS; Luan-Yuan Tian, PhD; Yuan Tu, MS